گارانتی مادام العمر

"Bolting System & Power Team" یک نام تجاری ثبت شده از بخش SPX Hydraudic Technologies شرکت "SPX" است.

تمامی محصولات و قطعات "Bolting System" , "Power Team" مستثنی مواردی که در پایین ذکر شده است، نسب به نقص فنی در طول عمر مفید محصول و کیفیت کارایی قطعات گارانتی هستند. (طول عمر محصول یا قطعات تا زمانی که دیگر استفاده از آنها امنیت داشته یا کارایی اولیه خود را از دست داده باشد. )

جک های بادی، زنجیر، زنجیر، باتری، موتور الکتریکی، گاز، چاقو، تیغ وبرش، که با محصولات ، "Bolting System" , "Power Team" فروخته میشوند ، تتت این گارانتی قرار نمیگیرند ودر عوض به شرح زیر گارانتی شده اند:


-جک های بادی و الکترونیک در برابر نقص کارکرد و قطعه به مدت یک سال از تاریخ خرید گارانتی میشوند.
- قطعات یا لوازم مصرفی، بدون هیچ گونه محدودیت در نوع قطعات شامل زنجیر، باتری، چاقو و تیغ وبرش در برابر نقص قطعات فنی به مدت یک سال از تاریخ خرید گارانتی هستند.
- تمام موتور های الکتریکی و موتورهای گاز به طور جداگانه توسط تولید کننده مربوطه آنها تحت شرایط و ضوابط مندرج در در گارانتی جداگانه خود قرار میگیرند.
استفاده و لطمه در حین کار هر محصول یا بخشی که فرسوده شده ، یا بطور غیر مجاز مورد مصرف قرار گرفته، داغ کرده، زمین خورده و یا به دلایلی تغییر یافته است و یا برای هدفی غیر از آن مورد استفاده قرار گرفته است و به نحوی متمایز متناقض با هر دستور العملی در استفاده محصول و قطعه باشد، تحت پوشش گارانتی قرار نمی گیرد.‎

برای واجد شرایط بودن شرایط گارانتی، محصول "Power Team & Bolting Systems" به تیم تعمیر مجاز "Power Team & Bolting Systems" یا کارخانه SPX بازگردانده می شود(حمل و نقل پیش پرداخت شده). اگر هر محصول یا بخشی که توسط SPX تولید شده توسط SPX معیوب باشد، تنها SPX، در صورت انتخاب، آن بخش معیوب را تعویض و یا تعمیر می کند و از طریق بهترین راه حمل و نقل زمینی، به صورت پیش پرداخت شده باز می گرداند.

این دستورعمل برای هرگونه احتمال SPX در محصولات یا قطعات تولید شده و به فروش رسیده می باشد و شامل آسیب های بوجود آمده از موارد فوق بدون هیچ محدودیتی توسط SPX می باشد. SPX در هیچ شرایطی به هیچ وجه و در هیچ حالتی برای مصارف غیر مستقیم یا غیر معمول و یا هرگونه آسیب دیدگی مصرف کننده از تخلف یا غیر اجتناب، چه برای نقص فنی به وجود آمده و چه در کم شدن کارایی محصول یا که از سهل انگاری یا به هر دلیل دیگیری بوجود آمده باشد، مسئولیتی ندارد.

ضمانت نامه SPX به صراحت محدود به افرادی است که محصولات و قطعات Power Team & Bolting Systems را خریداری کرده و یا برای فروش مجدد یا برای استفاده در کسب و کار خریداری می کنند و این ضمانت منحصر به موارد فوق است و SPX هیچ گونه ضمانت دیگر از هر نوعی که مطرح و برداشت شده باشد را ندارد.

دلیل این ضمانتنامه اختصاصی به خریدار محصولات جایگزینی و تعویض قطعات که معیوب و با احمال در تولید ساخته شده اند میباشد و این ضمانتنامه نباید در مواردی که غیر از موارد مورد مصرف تایین شده تجهیزات مورد استفاده واقع شده باشد بصرف اینکه SPX آن را تعویض میکند استفاده گردد.